Jezus Christus
als middelpunt

Ook het Geloof
kent "een Visie"

Onze visie

■ Binnen de visie van Evangelie Gemeente De Deur staan er 5 kenmerken centraal:

■ Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van de levende God, geboren uit de maagd Maria.
■ Jezus Christus stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam.
■ Jezus Christus is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren, maar zal ook spoedig terug komen op aarde om te heersen als Koning.


De autoriteit van de Bijbel

■ De Bijbel is het onfeilbare Woord van God en is gezaghebbend op elk gebied.
■ God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.
■ God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind.
■ God is een drie-éénheid: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


Nadruk op persoonlijk geloof

■ Elk persoon is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren, tenzij die persoon zich van zijn of haar zonden bekeerd, volledig zijn of haar geloof in Jezus Christus plaatst en zo het eeuwige leven ontvangt.
■ Elk persoon moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder voor de mens.
■ Elke volgeling van Jezus wordt in water gedoopt door onderdompeling tot zijn/haar behoudenis.
■ Wij geloven in de doop met De Heilige Geest, net als op de eerste Pinksterdag zoals beschreven staat in de Bijbel. De doop met De Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met De Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.


Gebed

■ Bidden is praten en contact zoeken met God.
■ Door Jezus Christus kan elke gelovige tot de Vader bidden en Zijn belofte is dat Hij ons zal horen en verhoren.


Zending

■ De grote opdracht die Jezus elke kerk geeft luidt: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mattheus 28:19). Wij geloven dat deze opdracht nooit is ingetrokken!
■ Wij gaan om deze reden dan ook wekelijks de straat op om het evangelie te verkondigen en om mensen uit te nodigen voor onze kerkdiensten en activiteiten.
■ Ook zijn wij actief in het uitsturen van echtparen naar andere steden in Nederland om een pionierswerk te starten.

Geloofsovertuiging

■ Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt. Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden. De enige bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van de kenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.

Bekering

■ De Bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort komt aan Gods heerlijkheid.

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Romeinen 3:10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, 3:11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 3:12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een. 1 Johannes 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Dit komt omdat wij, na de zondeval bij het begin van de schepping, allemaal in zonde geboren zijn.

Psalmen 51:5 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Vanwege die zonde is er een enorme blokkade tussen de mens en God. Dit is één van de redenen waarom God tegen Mozes sprak dat hij met het volk Israel niet op kon trekken door de woestijn naar het land Kanaan.

Exodus 33:5 De Here nu zeide tot Mozes: Zeg tot de Israelieten: gij zijt een hard- nekkig volk. Indien Ik ook maar een ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen.

Mozes kreeg toen de opdracht een tabernakel te maken. Dit was een tent, met o.a. een altaar waar voortdurend offers gebracht moesten worden om verzoening te doen over de zon den van het volk.

Exodus 25:8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.

Exodus 29:36 Dagelijks zult gij een stier als zondoffer ter verzoening bereiden en het altaar ontzondigen, doordat gij er verzoening over doet; gij zult het zalven om het te heiligen. 29:37 Zeven dagen zult gij over het altaar verzoening doen; gij zult het heiligen en het altaar zal allerheiligst zijn; ieder die het altaar aanraakt, zal heilig zijn. 29:38 Dit is, wat gij op het altaar zult bereiden: twee eenjarige lammeren, geregeld elke dag.

Toen Jezus Christus voor ons aan het kruis stierf, vervielen deze dierenoffers, omdat Hij voor ons het Lam geworden is die onze zonden heeft gedragen.

Handelingen 8:32 En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. 8:33 In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 8:34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? 8:35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus.

1 Petrus 1:17 En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die {u} van de vaderen overgeleverd is, 1:19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

Openbaringen 5:11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 5:12 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.

Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, opdat een ieder die dat gelooft, vergeving van zonden kan ontvangen en behouden kan worden. Nu is geloof in de Bijbel altijd geschakeld aan vertrouwen en gehoorzaamheid. Want zolang mensen God niet vertrouwen, zullen ze ook niet willen doen wat Hij in zijn Woord heeft gezegd.

Hebreeen 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

1 Petrus 1:22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, 1:23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Romeinen 15:18 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad

Handelingen 1:5 …door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen.

Zolang mensen ongehoorzaam blijven, blijven zij ook onder de toorn van God, wat betekent dat zij voor eeuwig verloren zullen gaan.

Efeze 5:6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

Colossenzen 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 3:6 om welke dingen de toorn Gods komt.

Romeinen 1:18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloos- heid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,

Bekering betekent dat u zich afkeert van uw zondige levensstijl en gehoorzaam gaat worden aan de wil van God. Hiervoor is een eenmalige beslissing nodig, waarbij u uw zonden tegenover God belijdt en hiervoor vergeving vraagt. Daarnaast vraagt u Jezus Christus in uw hart te komen wonen en de Heer van uw leven te worden, wat betekent dat u vanaf dat moment Zijn wil wilt gaan doen.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10:10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 3:21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Nadat uw zo’n bekeringsgebed gebeden heeft, mag u op grond van de Bijbel zeker weten dat God al uw zonden vergeven heeft, en dat u behouden bent.

Romeinen 10:13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Micha 7:19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.

Nu is bekering natuurlijk meer dan alleen het bidden van een gebed. Na die ene beslissing om Jezus Christus te accepteren als Redder en Verlosser, moeten we natuurlijk voortdurend goede beslissingen blijven maken en de wil van God gaan doen.

Colossenzen 3 :1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3:3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 3:6 om welke dingen de toorn Gods komt. 3:7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. 3:8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 3:9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, 3:10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

En wanneer we gefaald hebben, of weer zondigen, moeten we dit opnieuw belijden tegenover God en ervoor strijden om de zonde na te laten.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Wanneer u tot bekering gekomen bent, doet God een wonder in uw hart. Hij geeft u een nieuw hart, met het verlangen om Zijn wil te gaan doen en niet langer in uw oude levenspatroon door te blijven gaan. De Bijbel noemt dat: een “nieuwe schepping” zijn.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Het is een wonder dat God in uw hart doet wanneer iemand zich bekeert. De Bijbel noemt dit ook wel wedergeboorte. Op onze website kunt u meer lezen over de wedergeboorte. Mocht u nog verdere vragen hebben of graag met iemand persoonlijk willen praten, dan kunt u gerust contact met ons opnemen, wij zullen u dan benaderen op de manier zoals u dat wenst. Het is belangrijk, na uw bekering, een kerk te zoeken, waar ook gepreekt wordt over bekering en wedergeboorte, en over de doop, waarover u ook kunt lezen op onze website. Het is belangrijk zo’n kerk te zoeken zodat u verder geholpen kunt worden in uw geloof en de bestemming van God voor uw leven kunt vinden.

Wedergeboorte

■ De Bijbel zegt dat wedergeboorte een absolute noodzaak is om in de hemel te kunnen komen, oftewel, behouden te kunnen worden.

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 3:4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 3:7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Graag wil ik hieronder proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat die wedergeboorte nu precies is. Jezus sprak in bovenaangehaalde tekst tegen Nikodemus over het verschil tussen iemand die geboren is uit “water” en iemand die geboren wordt uit de “Geest”. De geboorte uit water heeft betrekking op onze geboorte. Nikodemus spreekt daarom ook over de moederschoot. Jezus zelf noemt dit later in vers 6: “uit het vlees” geboren zijn. Ieder mens is uit het vlees geboren, maar niet ieder mens is uit de Geest geboren. Jezus zegt dan: Wat uit het vlees geboren is, is vlees.

Dit heeft betrekking op onze lichamelijk toestand. Wij zijn mensen van vlees en bloed, d.w.z. we hebben ons lichaam en daarnaast ons innerlijk, onze ziel, gedachten, emoties en onze wil.

De Bijbel zegt dat vlees en bloed de hemel niet kunnen binnengaan.

1 Korinth. 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

Dit betekent dat wij in onze oorspronkelijk staat, zoals wij geboren zijn, dus nooit in de hemel kunnen komen.

Dat is de reden waarom Jezus zegt dat wij wederom geboren moeten worden. Want bij de wedergeboorte komt onze geest tot leven.

Colossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold.

Wij zijn geestelijk dood door de zonde, maar worden bij de weder- geboorte met Christus levend gemaakt.

Dit spreekt over een heel nieuw leven dat wij dan krijgen met Jezus Christus.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Titus 3:3 Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. 3:4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland [en] God verscheen, 3:5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest.

Dit betekent wel dat God van ons verwacht dat we ook daadwerkelijk anders gaan leven. Wedergeboorte is dus altijd geschakeld aan berouw en bekering.

Colossenzen 3 :1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3:3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 3:6 om welke dingen de toorn Gods komt. 3:7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. 3:8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 3:9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, 3:10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

Onze oude natuur, ons vlees, zal altijd willen blijven zondigen. Maar onze nieuwe natuur, onze geest, wil de wil van God doen.

In de Bijbel wordt onze oude natuur “onbesnedenheid” genoemd en onze nieuwe natuur “besnijdenis van het hart”.

Deze besnijdenis is een wonder van God, maar ook een beslissing die wij moeten maken. Want aan de ene kant zegt God dat Hij ons een besneden hart wil geven met het verlangen om zijn wil te doen, maar aan de andere kant zegt God ook dat wijzelf de voorhuid van ons hart moeten besnijden.

Colossenzen 2:11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus.

Jer 4:4 besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

Zoals het oudtestamentische verbond het teken van de besnijdenis had, zo heeft het nieuwe verbond waarover de Bijbel spreekt het teken van de wedergeboorte, de geestelijke besnijdenis van het hart.

Hebreeen 8:10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israels na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 8:11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. 8:12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw {verbond, } heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Het bewijs van wedergeboorte ligt hierin dat wij andere verlangens krijgen.

Zoals wij voor onze bekering hunkeren naar de zonde en hieraan verslaafd zijn, zo zullen wij na de bekering en wedergeboorte het verlangen krijgen God te zoeken en een relatie met Hem te hebben.

Wedergeboorte is dus een verandering van ons hart, meer nog een vernieuwing van ons hart, door een wonder van genade door God in ons bewerkt. Maar God zal ons nooit zomaar die verandering opleggen. Weder- geboorte vindt dan ook alleen plaats wanneer iemand zich onder berouw van zonden tot God bekeert.

Waterdoop

■ Als je tot bekering bent gekomen, is de waterdoop de volgende stap in onze gehoorzaamheid aan God. Het is een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurd is. Jezus werd gekruisigd en begraven maar stond op uit de dood. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping. In onze kerk worden regelmatig mensen gedoopt. De doopdiensten worden gehouden in een zwembad of als het mooi weer is in de openlucht, zodat iedereen getuige kan zijn van de uitvoering van deze beslissing. Sommige van onze kerken hebben een eigen doopbad. Ik wil even een paar dingen uitleggen over de doop.


DE DOOP ALS LOGISCH GEVOLG VAN BEKERING

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus. Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen een menigte en aan ‘t einde vroegen de overtuigde – maar nog onbekeerde – luisteraars:

“Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus” (Handelingen 2:37)

Dit is Gods voorziening voor iedereen die verlangt zich met Hem te verzoenen. Twee verschillende – aan elkaar geschakelde – gebeurtenissen: bekering en doop en deze voorziening van God is nooit veranderd.

In het hele NT is de waterdoop altijd direct geschakeld aan redding. Men kende geen redding die niet gevolgd werd door doop.

Hand. 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. Hand. 16.33 en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen;

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Hand. 2:38 Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus.

Vanaf de Pinksterdag werd elke bekeerling direct gedoopt. We zien bijvoorbeeld de kamerling in Handelingen hoofdstuk 8. Deze man uit Ethiopië was het boek Jesaja aan het lezen, maar begreep niet wat hij las. Filippus ging naar hem toe en predikte hem Jezus (Handelingen 8:35). Als resultaat greep de kamerling de gelegenheid om zich te laten dopen.

Hand 8:36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Filippus ging naar Samaria waar hij Jezus predikte aan de mensen. Als gevolg werden zij die geloofden, gedoopt. Handelingen 8:5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 8:6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 8:7 Want van velen, die onreine geesten hadden,gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8:8 en er kwam grote blijdschap in die stad. 8:9 En een man, met name Simon, was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was; 8:10 en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods. 8:11 En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had. 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.


HOE BEHOREN MENSEN GEDOOPT TE WORDEN?

De manier om mensen te dopen is door onderdompeling. Dit volgt uit de betekenis van het het Griekse woord voor doop “Baptizo” wat duidelijk betekent “onderdompelen”. Eerder werd al gezegd: de doop is een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurd is. De reden dat het dient te geschieden door onderdompeling is dat het een beeld is van een begrafenis. Als je gedoopt wordt word je ondergedompeld in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.

Romeinen 6:3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit is ook wat we terugzien in de praktijk van de Bijbel. Daar werd gedoopt door onderdompeling. Johannes doopte op plaatsen waar veel water was.

Johannes 3:23 Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen; we zien Jezus die opsteeg uit het water na Zijn doop.

Mattheus 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. De kamerling en Filippus liepen het water in.

Hand 8:38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Vandaag de dag dopen vele kerken door besprenkeling ook al is er geen enkele tekst in het Nieuwe Testament die zelfs maar suggereert dat dit juist is. Daarnaast gaat het hele idee van een begravenis verloren. Ook worden de meeste mensen gedoopt als ze pas geboren zijn. Hoe goed dit ook bedoeld is door de ouders, het is niet de manier van de Bijbel. Het geeft veel mensen de valse zekerheid dat ze door hun geloof en kinderdoop kinderen van God zijn. Ze hebben Marcus 16:16 gelezen: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden en denken: “Ik geloof en ben als kind gedoopt, dus: het zit wel goed!” In de Bijbel lezen we echter dat de doop een volgende stap is nadat je tot bekering bent gekomen: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden (Marc. 16.16). Bekeert u en laat u dopen (Hand. 2:38). De doop is een beslissing van een persoon.

Dat kinderen niet gedoopt behoeven te worden wil niet zeggen dat we niets hoeven te doen! In onze kerken is er de gelegenheid om kinderen op te dragen. De voorganger legt de handen op en we zegenen het kind en de ouders.

Marcus 10:13 En zij brachten de kinderen tot Hem opdat Hij ze zou aanraken; doch de disipelen bestraften hen. Toen Jezus dit hoorde nam Hij het hen zeer kwalijk en zeide tot hen: laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende zegende Hij ze.


DE WARE BETEKENIS VAN DE DOOP

Vele mensen denken dat de doop zaligmakend is. Ze geloven dat de doop de bekering is maar een persoon moet eerst dood zijn om hem redelijkerwijs te kunnen begraven. Zo moet ook onze oude natuur eerst dood voordat we hem kunnen begraven. Als je tot bekering komt dan kruisig je de oude mens. Als je je laat dopen dan begraaf je je oude mens. Daarnaast moeten we niet vergeten dat het ‘slechts’ een symbool is van iets anders! De ware betekenis is: Iemand die Jezus wil volgen, dat behoort de reden te zijn waarom iemand zich laat dopen. De doop helpt ons te begrijpen wat ’t betekent om Christen te worden. Het betekent afgesneden te worden van het oude leven en op te staan in een geheel nieuw leven.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit is wat de waterdoop betekent, een getuigenis t.o.v. iedereen dat je de stap genomen hebt om het oude leven en zelfgerichtheid af te leggen, dat je ingaat op de uitnodiging van Jezus Christus om Hem te volgen en een deel te worden van Zijn gemeente.

1 Korinthiers 12:13 want door één Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.


TOT SLOT

De belangrijkste reden dat er in onze kerk regelmatig doopdiensten georganiseerd worden en mensen gedoopt worden is, omdat het de Grote Opdracht is voor ons als gelovigen! In Zijn laatste woorden aan einde van het boek Mattheus zegt Jezus:

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Dat was en is Zijn opdracht aan Zijn discipelen en geldt nog steeds vandaag de dag! Doop ze en maak discipelen van ze.

De Heilige Geest

■ Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste Pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.

Handelingen 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de  Heilige  Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,

Gaven van De Heilige Geest

Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast  zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan wie Hij wil.

1 Korinth. 12:8 Want aan de een wordt door de  Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met  kennis te spreken krachtens dezelfde  Geest;  12:9 aan de een geloof door dezelfde  Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene  Geest;  12:10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van  geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.  12:11 Doch dit alles werkt een en dezelfde  Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Huwelijk en Gezin

Wij geloven in het Bijbelse huwelijk tussen een man en een vrouw.

A. God zelf heeft gezegd dat het niet goed is dat de mens alleen is en dat de man en vrouw gelijkwaardig zijn. [NBG] Genesis 2:18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. En: [NBG] 1 Korintiërs 11:11 En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.

B. Het huwelijk moet een verbintenis zijn voor het leven. [NBG] Mattheus 19:4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? 19:5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 19:6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

C. We geloven in de zegen van getrouwheid voor de man en vrouw in het huwelijk, om er voor elkaar te zijn en voor elkaar te zorgen. Wij voeden onze kinderen op volgens de normen en waarden van onze maatschappij en de normen en waarden in overeenstemming met Gods Woord. [NBG] Efezen 6:1 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. 6:2 Eer uw vader en uw moeder (dit is immers het eerste gebod, met een belofte) 6:3 opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. 6:4 En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

Gebedsverlangen indienen

Wil je dat er voor iets dat jou misschien al een tijd dwarszit vurig gebeden wordt? Je bent welkom.
Jong & Ouder
error: Content is protected !!
Scroll naar boven

Jij zou graag willen dat wij met jou bidden.

Let wel! Tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de dienst kan je jouw gebedsverlangen indienen. Gebedsverlangens die vlak voor de dienst ingezonden worden (bijv. 5 minuten voor aanvang), worden meegenomen naar de eerstvolgende dienst. Zorg dus dat je op tijd bent met het indienen van dit gebedsverlangen.

Meld je hier aan! Wij contacteren jou over de beschikbare data.

Wat leuk dat jij onze kerkdienst wilt bijwonen!

Meld je hier aan! Wij reageren zeer snel.

Contactgegevens

de-deur-veendam-google-maps
Reguliere wekelijkse kerkdiensten

Wij heten jou en familie van harte welkom op onze reguliere kerkdiensten. Je vindt ons aan de Barkstraat 14 te Veendam. Ook bekend als buurthuis ’t Scheepskwartier.

Contactgegevens

Snel via WhatsApp | Klik icoon

Contact met De Deur | Veendam

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Lukas 11:9-10

Regulier contactformulier
de-deur-veendam-google-maps

Klacht melden aan De Deur | Veendam

Beschrijf je klacht of opmerking zorgvuldig. Wij behandelen en benaderen jou omtrent jouw melding discreet. Wij respecteren jouw privacy.

Klachtenformulier


Je aanmelden voor Bijbelstudie. Zeer verstandig! Wij staan klaar om je te begeleiden.

Wij houden leuke studiebijeenkomsten voor een ieder, jong of ouder, om zijn kennis over de Bijbel te verbreden.  

Meld je hier aan! Wij contacteren jou over de beschikbare data.

Wij nemen bij voorkeur per mail contact met je op, maar het kan ook zijn dat we jou telefonisch benaderen. Mochten we je niet direct kunnen bereiken, geen paniek. Wij proberen het dan gewoon nog een keer. Bedankt voor de juiste keuze.

Zou je alvast willen trainen, dit kan: ga naar www.bijbelstudieonline [of klik op het logo] en start daar je training. Het is een gerenommeerd platform voor nieuwgelovigen. Maar we zijn natuurlijk nooit te oud om iets bij te leren!

Jij komt met een invalidenvoertuig of wordt gebracht door een vervoersdienst!

Wij staan klaar om jou op te vangen, en zorgen voor jouw parkeerplekje dichtbij de kerk. Handig toch!
Meld je hier aan! Wij geven je snel de bevestiging door.
×